• การแต่งกายของโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

  • การทำความสะอาดเขตรับชอบโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 มอนเตสซอรี นางพัชรินทร์ กันทะสุข 01/07/2020 - 31/03/2021
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางพิกุล โสภา 01/07/2020 - 31/03/2021
3 วันเข้าพรรษา นางสาวพิมพา วงค์อารีย์ 03/07/2020 - 03/07/2020
4 แผนการสอน นางพรอรดี ซาวคำเขตต์ 01/07/2020 - 31/03/2021
5 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู 01/06/2020 - 30/06/2020
6 แผนการสอน นางสาวราตรี ศรีคูณลา 19/07/2020 - 31/07/2020
7 แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1 นางสาววราภรณ์ ทาอินทร์ 01/07/2020 - 17/07/2020
8 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางทัศนีย์ ไชยสาร 01/06/2020 - 30/06/2020
9 เด็กพิเศษเรียนร่วม นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล 20/07/2020 - 20/07/2020
10 อาหารกลางวัน นางสุชาดา หล้าพรม 01/07/2020 - 23/04/2021
11 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางพัชณี ลาอุ่น 02/06/2020 - 03/06/2020
12 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2 นางสาวมุกดา แก้วสม 01/07/2020 - 31/07/2020
13 โครงการคุณธรรมนำชีวิต นางสมปอง โลมพันธ์ -
14 เยี่ยมบ้าน นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง 20/07/2020 - 24/07/2020
15 เยี่ยมบ้านนักเรียน นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง 01/06/2020 - 05/06/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.