คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
2 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
4 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
5 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
6 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
7 ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
8 ส11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
9 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
10 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
11 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
12 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
13 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นายชัยพร ทรายนิล
14 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวพิมพา วงค์อารีย์
15 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
16 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
17 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
18 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
19 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
20 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
21 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
22 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
23 ส12101 สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
24 ส12101 สังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
25 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
26 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
27 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
28 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
29 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
30 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
31 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
32 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
33 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นายชัยพร ทรายนิล
34 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางพิกุล โสภา
35 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวพิมพา วงค์อารีย์
36 จ12202 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
37 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
38 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
39 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางพิกุล โสภา
40 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
41 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
42 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางพิกุล โสภา
43 จ11202 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
44 ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
45 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
46 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
47 ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
48 ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
49 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
50 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
51 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
52 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
53 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
54 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
55 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
56 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
57 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นายชัยพร ทรายนิล
58 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
59 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวพิมพา วงค์อารีย์
60 จ13202 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
61 พ14101 สุขศึกษาและพละศึกษา 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
62 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
63 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
64 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
65 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
66 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
67 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
68 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นายชัยพร ทรายนิล
69 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางรัตนาพร เตชาติ
70 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
71 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
72 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
73 จ14202 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
74 จ15202 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
75 จ16202 ภาษาจีน 0/2565 นางสาวอรุณี ตามี่
76 ก38146 ชุมนุม 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
77 ก38146 ชุมนุม 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
78 ก38177 ชุมนุม 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
79 ก38177 ชุมนุม 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
80 ก38201 ชุมนุม 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
81 ก38201 ชุมนุม 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
82 ก38296 ชุมนุม 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
83 ก38296 ชุมนุม 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
84 ก38330 ชุมนุม 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
85 ก38330 ชุมนุม 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
86 ก38356 ชุมนุม 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
87 ก38356 ชุมนุม 0/2565 นางพิกุล โสภา
88 ก38428 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
89 ก38428 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
90 ก38447 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
91 ก38447 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
92 ก38474 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
93 ก38474 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
94 ก38493 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
95 ก38493 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
96 ก38513 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
97 ก38513 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
98 ก38535 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
99 ก38535 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2565 นางพิกุล โสภา
100 ก38561 แนะแนว 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
101 ก38561 แนะแนว 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
102 ก38578 แนะแนว 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
103 ก38578 แนะแนว 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
104 ก38602 แนะแนว 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
105 ก38602 แนะแนว 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
106 ก38620 แนะแนว 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
107 ก38620 แนะแนว 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
108 ก38647 แนะแนว 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
109 ก38647 แนะแนว 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
110 ก38666 แนะแนว 0/2565 นางพิกุล โสภา
111 ก38666 แนะแนว 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
112 ก38666 แนะแนว 0/2565 นางพิกุล โสภา
113 ก38764 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางอรไท เต๋จ๊ะ
114 ก38764 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า
115 ก38895 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
116 ก38895 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา
117 ก38911 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
118 ก38911 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางทัศนีย์ ไชยสาร
119 ก38929 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
120 ก38929 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
121 ก38948 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
122 ก38948 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางพัชณี ลาอุ่น
123 ก38991 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
124 ก38991 สาธารณประโยชน์ 0/2565 นางพิกุล โสภา