นายสุพัฒน์ เตชาติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพิมพา วงค์อารีย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมุกดา แก้วสม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวราตรี ศรีคูณลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสมปอง โลมพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายไชยยงค์ อัศพันธุ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพรอรดี ซาวคำเขตต์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพัชณี ลาอุ่น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพัชรินทร์ กันทะสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิกุล โสภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววราภรณ์ ทาอินทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางทัศนีย์ ไชยสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิชญาดา ศรีฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชัยพร ทรายนิล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน