ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพิมพา วงค์อารีย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมุกดา แก้วสม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวราตรี ศรีคูณลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสมปอง โลมพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพัชณี ลาอุ่น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพัชรินทร์ กันทะสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิกุล โสภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวิรัตน์ ปันโปธา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางทัศนีย์ ไชยสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรัตนาพร เตชาติ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางอรไท เต๋จ๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายไพโรจน์ กำแพงคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชัยชนพล คำเที่ยง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายชัยพร ทรายนิล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอรุณี ตามี่

ตำแหน่ง : ครู

นายกิตติ์พิพัชญ์ ใจไหว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเรณู หัสติ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน