สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 30 31 61 2
ป.2 24 31 55 2
ป.3 33 28 61 2
ป.4 24 27 51 2
ป.5 19 26 45 2
ป.6 32 30 62 2
อ.2 8 4 12 1
อ.3 6 3 9 1
รวม 176 180 356 14

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 15 15 30 นางอรไท เต๋จ๊ะ
ป.1/2 15 16 31 นางสาววราภรณ์ ใหม่คำหล้า
ป.2/1 12 16 28 นางวิรัตน์ ปันโปธา
ป.2/2 12 15 27 นางสมปอง โลมพันธ์ นายชัยพร ทรายนิล
ป.3/1 16 14 30 นางทัศนีย์ ไชยสาร
ป.3/2 17 14 31 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
ป.4/1 13 14 27 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
ป.4/2 11 13 24 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
ป.5/1 9 13 22 นางพัชณี ลาอุ่น
ป.5/2 10 13 23 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
ป.6/1 16 15 31 นางพิกุล โสภา
ป.6/2 16 15 31 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
อ.2/1 8 4 12 นางสาวมุกดา แก้วสม
อ.3/1 6 3 9 นางพัชรินทร์ กันทะสุข
รวม 176 180 356