สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 23 27 50 2
ป.3 33 27 60 2
ป.4 24 28 52 2
ป.5 20 24 44 2
ป.6 33 30 63 2
อ.3 5 3 8 1
รวม 138 139 277 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 11 14 25 นางวิรัตน์ ปันโปธา
ป.2/2 12 13 25 นางสมปอง โลมพันธ์
ป.3/1 16 14 30 นางทัศนีย์ ไชยสาร
ป.3/2 17 13 30 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
ป.4/1 12 14 26 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
ป.4/2 12 14 26 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
ป.5/1 10 12 22 นางพัชณี ลาอุ่น
ป.5/2 10 12 22 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
ป.6/1 16 15 31 นางพิกุล โสภา
ป.6/2 17 15 32 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
อ.3/1 5 3 8 นางพัชรินทร์ กันทะสุข
รวม 138 139 277