สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 22 27 49 2
ป.2 32 25 57 2
ป.3 23 28 51 2
ป.4 20 23 43 2
ป.5 34 30 64 2
ป.6 28 19 47 2
อ.2 5 3 8 1
อ.3 5 2 7 1
รวม 169 157 326 14

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 14 25 นางพรอรดี ซาวคำเขตต์
ป.1/2 11 13 24 นางสาววราภรณ์ ทาอินทร์ นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล
ป.2/1 16 13 29 นางสาวพิมพา วงค์อารีย์
ป.2/2 16 12 28 นางสมปอง โลมพันธ์ นายชัยพร ทรายนิล
ป.3/1 11 13 24 นางทัศนีย์ ไชยสาร
ป.3/2 12 15 27 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู
ป.4/1 10 11 21 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
ป.4/2 10 12 22 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
ป.5/1 16 15 31 นางพัชณี ลาอุ่น
ป.5/2 18 15 33 นางสาววิชญาดา ศรีฤทธิ์
ป.6/1 14 10 24 นางพิกุล โสภา
ป.6/2 14 9 23 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
อ.2/1 5 3 8 นางสาวมุกดา แก้วสม
อ.3/1 5 2 7 นางพัชรินทร์ กันทะสุข
รวม 169 157 326