สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 29 30 59 2
ป.3 23 26 49 2
ป.4 32 27 59 2
ป.5 23 27 50 2
ป.6 19 26 45 2
อ.3 7 5 12 1
รวม 133 141 274 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 14 15 29 นางวิรัตน์ ปันโปธา นายชัยพร ทรายนิล
ป.2/2 15 15 30 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน
ป.3/1 11 13 24 นางทัศนีย์ ไชยสาร นางรัตนาพร เตชาติ
ป.3/2 12 13 25 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู นางสาวอรุณี ตามี่
ป.4/1 16 13 29 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
ป.4/2 16 14 30 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
ป.5/1 11 13 24 นางพัชณี ลาอุ่น
ป.5/2 12 14 26 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
ป.6/1 9 13 22 นางพิกุล โสภา
ป.6/2 10 13 23 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
อ.3/1 7 5 12 นางพัชรินทร์ กันทะสุข
รวม 133 141 274