สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 29 30 59 2
ป.2 24 27 51 2
ป.3 32 27 59 2
ป.4 23 27 50 2
ป.5 19 26 45 2
ป.6 31 30 61 2
อ.2 7 5 12 1
อ.3 6 3 9 1
รวม 171 175 346 14

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 14 15 29 นางอรไท เต๋จ๊ะ นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล
ป.1/2 15 15 30 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า นางสาวพิมพา วงค์อารีย์
ป.2/1 12 14 26 นางวิรัตน์ ปันโปธา นายชัยพร ทรายนิล
ป.2/2 12 13 25 นางสาวรุ่งทิวา มหาบัน นางสมปอง โลมพันธ์
ป.3/1 17 13 30 นางทัศนีย์ ไชยสาร นางรัตนาพร เตชาติ
ป.3/2 16 14 30 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู นางสาวอรุณี ตามี่
ป.4/1 11 13 24 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง
ป.4/2 12 14 26 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง
ป.5/1 9 13 22 นางพัชณี ลาอุ่น
ป.5/2 10 13 23 นายไพโรจน์ กำแพงคำ
ป.6/1 16 15 31 นางพิกุล โสภา
ป.6/2 15 15 30 นางสาวราตรี ศรีคูณลา
อ.2/1 7 5 12 นางสาวมุกดา แก้วสม
อ.3/1 6 3 9 นางพัชรินทร์ กันทะสุข
รวม 172 175 347