นายชัยพร ทรายนิล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 065474XXXX
 • Facebook : Frank Chaiyaporn
 • Email : frankja0212@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 นายชัยพร ทรายนิล -