นางสาวพิมพา วงค์อารีย์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081030XXXX
 • Facebook : Pimpa Wongaree
 • Email : fisho_girl048@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6645
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0923453040432345
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 วันเข้าพรรษา นางสาวพิมพา วงค์อารีย์ 03/07/2020 - 03/07/2020