นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 31/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088236XXXX
 • Facebook : Mymint Waraporn
 • Email : myminttain@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6161
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 040430610
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า 01/07/2020 - 17/07/2020