นางอรไท เต๋จ๊ะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080031XXXX
 • Facebook : oratai teja
 • Email : orataipromchai@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : ุ6515
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091410-04043-1410
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่