นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080500XXXX
 • Facebook :
 • Email : Buapin2515@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6390
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091606040431606
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 เยี่ยมบ้านนักเรียน นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง 01/06/2020 - 05/06/2020