นางพิกุล โสภา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089557XXXX
 • Facebook :
 • Email : pk_sopa@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 91775040431771
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางพิกุล โสภา 01/07/2020 - 31/03/2021
2 รายงานการประเมินตนเอง นางพิกุล โสภา -