นางพัชณี ลาอุ่น

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083945XXXX
 • Facebook : nungning
 • Email : mosmill4649@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6475
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092811040432811
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางพัชณี ลาอุ่น 02/06/2020 - 03/06/2020