นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 15/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094634XXXX
 • Facebook : ๊Uraiwan Nuangchompoo
 • Email : Kruuraiwan@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6480
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0090667040430667
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู 01/06/2020 - 30/06/2020