ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087174XXXX
 • Facebook :
 • Email : ratcyber@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6649
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 11111111111111111111111111111
 • วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่