• การแต่งกายของโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

  • การทำความสะอาดเขตรับชอบโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อาหารกลางวัน นางสุชาดา หล้าพรม 01/07/2020 - 23/04/2021
2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางพัชณี ลาอุ่น 02/06/2020 - 03/06/2020
3 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2 นางสาวมุกดา แก้วสม 01/07/2020 - 31/07/2020
4 แผนการสอน นางสาวราตรี ศรีคูณลา 19/07/2020 - 31/07/2020
5 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางทัศนีย์ ไชยสาร 01/06/2020 - 30/06/2020
6 เยี่ยมบ้าน นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง 20/07/2020 - 24/07/2020
7 เยี่ยมบ้านนักเรียน นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง 01/06/2020 - 05/06/2020
8 แผนการสอน นางพรอรดี ซาวคำเขตต์ 01/07/2020 - 31/03/2021
9 โครงการคุณธรรมนำชีวิต นางสมปอง โลมพันธ์ -
10 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู 01/06/2020 - 30/06/2020
11 เด็กพิเศษเรียนร่วม นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล 20/07/2020 - 20/07/2020
12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางพิกุล โสภา 01/07/2020 - 31/03/2021
13 มอนเตสซอรี นางพัชรินทร์ กันทะสุข 01/07/2020 - 31/03/2021
14 วันเข้าพรรษา นางสาวพิมพา วงค์อารีย์ 03/07/2020 - 03/07/2020
15 แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1 นางสาววราภรณ์ ทาอินทร์ 01/07/2020 - 17/07/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.