1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ผลงานบุคลากร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

01/07/2020 - 31/03/2021 นางพิกุล โสภา

แผนการสอน

01/07/2020 - 31/03/2021 นางพรอรดี ซาวคำเขตต์

เยี่ยมบ้านนักเรียน

01/06/2020 - 05/06/2020 นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1

01/07/2020 - 17/07/2020 นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

02/06/2020 - 03/06/2020 นางพัชณี ลาอุ่น

แผนการสอน

19/07/2020 - 31/07/2020 นางสาวราตรี ศรีคูณลา

เด็กพิเศษเรียนร่วม

20/07/2020 - 20/07/2020 นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล

วันเข้าพรรษา

03/07/2020 - 03/07/2020 นางสาวพิมพา วงค์อารีย์

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

01/07/2020 - 31/07/2020 นางสาวมุกดา แก้วสม

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

01/06/2020 - 30/06/2020 นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู

เยี่ยมบ้าน

20/07/2020 - 24/07/2020 นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563

01/06/2020 - 30/06/2020 นางทัศนีย์ ไชยสาร

อาหารกลางวัน

01/07/2020 - 23/04/2021 นางสุชาดา หล้าพรม

มอนเตสซอรี

01/07/2020 - 31/03/2021 นางพัชรินทร์ กันทะสุข

โครงการคุณธรรมนำชีวิต

- นางสมปอง โลมพันธ์

อยู่เวรรักษาความปลอดภัย

15/01/2023 - 15/01/2023 นายไพโรจน์ กำแพงคำ

ร่วมงานวันครูประจำปี2566

16/01/2023 - 16/01/2023 นายไพโรจน์ กำแพงคำ

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

23/01/2023 - 23/01/2023 นายไพโรจน์ กำแพงคำ

เปิดบ้านวิชาการ

30/01/2023 - 30/01/2023 นายไพโรจน์ กำแพงคำ

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2566

01/02/2023 - 01/02/2023 นายไพโรจน์ กำแพงคำ